Algemeen
Artikel 1
De vereniging genaamd: Futsal Apeldoorn, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 05-02-2010 en is gevestigd te Apeldoorn.

Kleding, sportuitrusting en verplichtingen.
Artikel 2
1. De vereniging verstrekt de speler sportkleding in bruikleen. Middels een bruikleenovereenkomst worden deze voorzien van een akkoord en geadministreerd.
2. Het bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.
3. Teamleiders/coaches krijgen, waar nodig, aanvullend sportmateriaal en / of sportkleding. Middels een bruikleenovereenkomst worden deze voorzien van een akkoord en geadministreerd.
Dit pakket blijft eigendom van de vereniging.
4. De speler verplicht zich om tijdens deelname aan trainingen, wedstrijden en/of tijdens het uitvoeren van activiteiten namens vereniging het door de vereniging aangewezen sporttenue te dragen en de aangewezen sportuitrusting te gebruiken.
5. De speler erkent dat de aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting eigendom zijn en
blijven van vereniging.
6. De speler dient alle aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting onmiddellijk aan vereniging te retourneren op diens verzoek, doch in ieder geval bij beëindiging van het lidmaatschap.
7. De speler mag aan de (sport)kleding of sportuitrusting geen wijzigingen aanbrengen en/of logo’s of reclamemateriaal van leveranciers/sponsors die erop zijn bevestigd verbergen of wijzigen. De speler verplicht zich om zo goed als mogelijk voor de (sport)kleding en sportuitrusting te zorgen en deze niet te beschadigen.
8. Indien de (sport) kleding en/of sportuitrusting beschadigd is, dient de gebruiker hier z.s.m. melding van te maken en deze in te leveren bij de administratie. Het is niet toegestaan om de reparatie zelf uit te voeren.
De kosten van de reparatie worden op de gebruiker verhaald.
9. De speler verplicht zich om zich te houden aan het (individuele) trainings- en wedstrijdprogramma.
10. De speler is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de opstelling bij (oefen)wedstrijden geschiedt overeenkomstig het selectiebeleid en de -procedures van vereniging.

Leden.
Artikel 3
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.
2. De vereniging kent als leden:
– seniorleden; dames en heren
– jeugdleden;
3. Seniorleden zijn zij die uitkomen in de reguliere competitie.
4. Jeugdleden zijn zij die uitkomen in de jeugdcompetitie.

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating.
Artikel 4
1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het contactformulier (website : Pro Futsal Club>ledeninfo>“lid worden”) op de website, ondertekend en voorzien van een kopie legitimatie, in te sturen bij de administratie van de vereniging.
a.Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het contactformulier medeondertekend wordt door hun wettelijke vertegenwoordiger.
b. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging.
c. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
2. Nieuwe leden dienen éénmalig een bedrag aan administratiekosten te betalen.
3. a.Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1 (één) juli van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn.
b. Indien zij lid worden na 1 (één) juli van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de contributie over de resterende maanden verschuldigd. Er van uitgaande dat een seizoen 10 maanden (aug t/m mei} betreft.
4. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende zaal‐, trainings- en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gelden voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden.

Ledenregistratie.
Artikel 5
1. De administratie van de vereniging houdt een register bij waarin de namen, adressen en andere gegevens, van de leden worden bijgehouden.
2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres, rekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer, hiervan onverwijld de administratie van de vereniging per contactformulier
(website : Pro Futsal Club>ledeninfo>wijziging gegevens speler) in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een wijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.
3. De administratie van Futsal Apeldoorn draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).
4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNVB. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven.

Opzegging lidmaatschap.
Artikel 6
1. a. Behoudens schriftelijke opzegging, middels het uitschrijfformulier op de website, wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, per contactformulier
(website : Pro Futsal Club>ledeninfo>”uitschrijven“) aan de ledenadministratie, plaatsvinden.
Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 juni. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni bij de ledenadministratie is opgezegd, is de boete € 50,=. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 augustus bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
c. De ledenadministratie verstrekt, per mail, een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.
d. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, teamleiders, trainers e.a.) worden als nietig beschouwd.

2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:
a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;
b. op grond van medisch advies;
c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Contributie.
Artikel 7
1. Leden zijn aan de vereniging verschuldigd:
a. administratieve kosten (éénmalig); en
b. contributie.
2. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen contributie.
3. De melding van contributie inning wordt bij aanvang van het verenigingsjaar aan de leden verzonden door de administratie van de vereniging.
4. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van termijnbetaling. Hiertoe wordt aan deze leden op de website een contributiemodule ter beschikking gesteld met behulp waarmee zij de contributie kunnen overmaken. Administratiekosten zijn bij de keuze van meerdere termijnen in de bedragen op genomen. Ook kunnen leden de contributie zelf overmaken op het rekeningnummer van de vereniging.
5. Indien de contributiebetaling, om welke reden dan ook, achterwege blijven, dan zal de vereniging na 5 werkdagen alsnog een herinneringsbrief contributienota, per mail, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen, om binnen één week, aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
6. Indien de contributie binnen de gestelde termijn niet is overgemaakt, volgt een 2e betalingsherinnering per mail.
7. Een week na de vervaldatum wordt een 1e aanmaning, per mail en per brief, verzonden met de vervaldatum gesteld op één week na de verzenddatum. Hieraan zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. Na het verstrijken van deze vervaldatum wordt een 2e aanmaning gestuurd met een verhoogde administratieve boete.
8. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.
9. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

Schadeloosstellingen en boetes.
Artikel 9
1. Het is niet toegestaan om voor andere zaalvoetbalclubs/verenigingen te spelen dan Futsal Apeldoorn.
Bij constatering, in welke vorm dan ook, volgt een schorsing voor (on)bepaalde tijd, dan wel een boete. De tijdsduur van schorsing of boete wordt door het bestuur bepaald.
2. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
3. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
4. De beschadigde materialen dienen ter reparatie te worden aangeboden bij de administratie. Deze houdt een register bij van de soort schade, datum schade,(boete) en veroorzaker. De veroorzaker voorziet deze aantekening van een handtekening.
5. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, zijn de kosten plus eventuele boete voor de veroorzaker.
6. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in gebouwen of op terreinen van de vereniging of gebouwen of terreinen waar de vereniging gebruik van maakt.
7. Het bestuur is gerechtigd om boetes, dan wel schorsingen op te leggen indien een speler niet voldoet aan de betalingsverplichtingen.
8. Het bestuur is gerechtigd om boetes opgedaan in/voor/na wedstrijden te verhalen op de individuele speler dan wel het desbetreffende team.

Ledenvergaderingen
Artikel 10
1. Algemene Ledenvergaderingen ( ALV) vinden plaats op een aantal tijdstippen van het jaar. Deze uitnodigingen worden vooraf, via diverse communicatiemiddelen, aangekondigd en verspreid.
2. Voorafgaand aan een vergadering wordt een aanwezig lid gevraagd zich kenbaar te maken middels het invullen van een presentielijst.
3. Stemgerechtigd zijn die leden die de volwassen leeftijd hebben bereikt.
4. Leden die niet aanwezig kunnen of willen zijn geven hun volmacht aan het bestuur.

Officieel orgaan.
Artikel 11
1. De vereniging heeft één officieel orgaan, te weten:
– de website www.profutsalclub.nl
2. Het bestuur benoemt een websitebeheerder, die belast is met het beheer van de website.
3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van:
a. aankondiging en agenda’s van algemene vergaderingen;
b. wedstrijden en toernooien; en
c. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.