Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Futsal Apeldoorn en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Futsal (hierna te noemen “lid”).
1.2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
1.3. Door zijn inschrijving verklaart een lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Futsal Apeldoorn te accepteren.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1. Om lid te worden beschik je over een geldige ziektekostenverzekering. Heb je een medische achtergrond, dan dien je dit, voordat je lid wilt worden, met de staf van Futsal Apeldoorn te overleggen. Bij twijfel wordt dit voorgelegd aan een deskundige.
2.2. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen, met als bijlage een geldig legitimatiebewijs, en deze in te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Futsal Apeldoorn het inschrijfformulier heeft ontvangen en de inschrijving heeft bevestigd.
De overeenkomst is tot wederopzegging van onbepaalde duur.
2.3. Wijziging van ledengegevens moeten worden doorgegeven via het contactformulier op de website.
2.4. Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk middels de site van de vereniging en dient minimaal voor 1 juni van een seizoen te zijn opgestuurd en door de vereniging te worden bevestigd. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen welke op een andere manier geschieden worden niet behandeld.

Artikel 3: Wijziging van het lidmaatschap
3.1. De overeenkomst is tot wederopzegging van onbepaalde duur.
3.3. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen welke op een andere manier geschieden worden niet behandeld.
3.4 Futsal Apeldoorn behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huis-, gedragsregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van contributie.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1. De contributie, de module is te vinden op de website, geschiedt per vooruitbetaling en dient voor de laatste dag van de gekozen termijn(en) te worden overgemaakt op de rekening van de vereniging. Bij ingebrekestelling wordt de contributie verzwaard met boetes, dan wel juridische procedures.
4.2. Futsal Apeldoorn behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks te wijzigen.
Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
4.3. Zolang de contributie niet geheel is voldaan, kan het lid niet deelnemen aan lessen, trainingen en andere activiteiten. Futsal Apeldoorn behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
4.4. Als een lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen, lessen of deelnemen aan activiteiten, die aangeboden worden door Futsal Apeldoorn, vindt geen restitutie van de contributie voor de lopende termijn plaats.
4.5. Door de KNVB of door Futsal Apeldoorn opgelegde boetes, moeten in de maand na de kennisgeving worden betaald. De teamleider is verantwoordelijke voor de inning en overmaking van teamboetes. Ieder lid is verantwoordelijk voor de betaling van persoonlijke boetes.
Bij ingebrekestelling wordt de contributie verzwaard met boetes, dan wel juridische procedures.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
5.1. Het lid komt overeen dat deelname van clinics ,trainingen of  lessen, bij gebruik van een sportgelegenheid geheel voor eigen risico is. Schades, letsel en kosten van ongeval en /of herstel zal door het lid zelf worden gedragen.
5.2 Het lid komt overeen dat het afstand doet van alle rechten van schadevergoedingen tegen de vereniging. Omvattend, letsel en herstel als gevolg van sportbeoefening; gebruik van faciliteiten en sportgelegenheid; verlies van kleding, geld en andere attributen.
5.3. Futsal Apeldoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
5.4. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van lessen of een programma bij Futsal Apeldoorn, is geheel voor eigen risico van het lid.
5.5. Een lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5.6. Tevens zal het lid, Futsal Apeldoornvrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5.7. In uitzonderlijke gevallen kan een lid gebruikmaken van een coulance verzoek om een deel van de contributie terug te krijgen. Elke individuele aanvraag zal worden behandeld waarbij de uitspraak bindend is. Het verzoek moet schriftelijk en onderbouwd worden ingediend en wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de voorzitter. De uitspraak zal in de periode na 15 juni geschieden.

Artikel 6: Algemene Voorwaarden en Huis- en Gedragsregels
6.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huis-, gedragsregels van de Futsal Apeldoorn en hiernaar te handelen.
6.2. De algemene voorwaarden en de huis-en gedragsregels van de Futsal Apeldoorn staan op de website van Futsal Apeldoorn.

Artikel 7: Persoonsgegevens
7.1. Futsal Apeldoorn verwerkt de persoonsgegevens van een lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
7.2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle leden van Futsal Apeldoorn zijn opgenomen. Futsal Apeldoorn gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
7.3. Een lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8: Ledenvergaderingen
8.1. Algemene Ledenvergaderingen ( ALV) vinden plaats op een aantal tijdstippen van het jaar. Deze uitnodigingen worden vooraf, via diverse communicatiemiddelen, aangekondigd en verspreid.
8.2. Voorafgaand aan een vergadering wordt een aanwezig lid gevraagd zich kenbaar te maken middels het invullen van een presentielijst.
8.3. Stemgerechtigd zijn die leden die de volwassen leeftijd hebben bereikt.
8.4. Leden die niet aanwezig kunnen of willen zijn geven hun volmacht aan het bestuur.

Artikel 9: Rechtstoepassing
9.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Futsal Apeldoorn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een lid en Futsal Apeldoorn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Futsal Apeldoorn is gevestigd.